Esitys: Tutkimus korkeakouluopiskelijoiden opiskelu- ja työarvoista sekä tulevaisuuden horisontista

Helena Helve, Eeva Sinisalo-Juha ja Arseniy Svynarenko. Tutkimus korkeakouluopiskelijoiden opiskelu- ja työarvoista sekä tulevaisuuden horisontista. Työelämän tutkimuspäivät 06.11.2015. Tampere, Suomi.

Abstrakti.

Tutkimus saa taustaa Suomen Akatemian rahoittamasta Nuorten ’pätkätyöttömien’ aikuisten muuttuvat arvot ja elämäntyylit suomalaisilla työmarkkinoilla (Work-Preca) tutkimusprojektista. Se toi esille suomalaisten nuorten aikuistumisen vaikeuden nykyisillä epävarmoilla työmarkkinoilla. Nuorten oli vaikeaa kehittää työ- tai ammatti-identiteettiä ilman työssäolokokemuksia. Ongelmakohtia olivat opiskelujaksojen väliset välivuodet, työttömyysjaksot ja työttömyyden pitkittyminen. Ne vaikuttivat nuoren identiteetin muodostukseen ja nuoren kansalaiseksi kasvamiseen (Helve, 2015).

Työryhmäpaperimme saa empiirisen aineistonsa NuorI- IHCCS tutkimuksesta, johon on kerätty on-line kyselyaineisto korkeakouluopiskelijoiden opiskelu- ja työarvoista (2015). Opiskelijoiden tulevaisuuden suuntautumista tutkittiin James Côtén Identity Horizon (2005) ja Identity Capital (2008) teorioihin pohjautuvalla kulttuurienvälisellä on-line kyselyllä, johon vastasi yli 700 suomalaista yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijaa. Kyselyssä oli erilliset osiot aiemmista suomalaisten nuorten arvo- ja asennetutkimuksista (H. Helve 1993; 2002; 2013 ja 2015), identiteettitutkimuksista (A. Svynarenko 2013) ja nuorten moraalin kehittymistä koskevasta väitöskirjatutkimuksesta (E. Sinisalo-Juha). Tutkimuksen pääkysymyksinä ovat: 1) Minkälaisia identiteettihorisonttien ulottuvuuksia 18 – 24-vuotiailla korkeakouluopiskelijoilla on? 2) Kuinka saman ikäiset eri ympäristöissä ja kulttuureissa elävät nuoret kokevat ja tulkitsevat omia tulevaisuuden mahdollisuuksiaan identiteettihorisontissaan?

Tutkimuksen hypoteesina on, että ongelmat nuoren uran rakentamisessa sekä vaikeudet koulutuksesta työelämään siirtymissä vahvistavat kiinnittymistä paikallisiin identiteetteihin ja perinteisiin arvoihin. Talouden taantuman ja työttömyysriskin aiheuttamat identiteettikriisit muuttavat nuorten identiteettejä ja kaventavat heidän identiteettihorisonttiaan. Vahvistuneesta paikallisesta identiteettistä tulee varteenotettava vaihtoehto epävarmalle globaalille identiteetille. Tutkimuksessa nousevat arvo- ja identiteettiteorioiden kysymykset nuorten identiteettiulottuvuuksista kuten kapeasta tai laajasta identiteettihorisonttista, joka näkyy esimerkiksi siinä miten ahdistuneesti tai optimistisesti nuoret suhtautuvat tulevaisuutensa, miten pitkälle he sitä suunnittelevat ja minkälaisia odotuksia heillä on tulevaisuutensa suhteen.

Tulemme esityksessämme pohtimaan tutkimustuloksia ja niiden käytännöllisiä että teoreettisia ratkaisuja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja sosiaalisen integraation lisäämiseksi. Tavoitteena on kehittää tieteellisiä tutkimusmenetelmiä ja indikaattoreita, joita päätöksentekijät voivat myös hyödyntää.

Laajennettu abstrakti (pdf)